Natasha TSU RAN AW 2014

Photos: Igor Fedoriv

Designer name: Natasha TSU RAN

Origin: Belarus

Participation: Belarus Fashion Week, Lviv Fashion Week