Nataliya Petrovska AW 2012

Photos: Igor Fedoriv

Designer name: Nataliya Petrovska

Origin: Kharkiv, Ukraine