ULTRASOUND by Zherebetska & Kucher SS 2019

Ph: Igor Fedoriv