Tatiana Tur AW 2014

Photos: Aleksandr Shamov

Ім'я дизайнера: Татьяна Тур

Походження: Білорусь

Участь: Belarus Fashion Week, Lviv Fashion Week