Amina Vishnevskaya

Amina Vishnevskaya

Ім'я дизайнера: Amina Vishnevskaya

Походження: Київ, Україна

Участь: Lviv Fashion Week